Sistko consulting

POGLEJTE NOVOST: VIDEO PREDAVANJA

STORITVE

VPELJUJEMO, NADGRAJUJEMO, INTEGRIRAMO SISTEME VODENJA

Sistemi vodenja vzpostavljajo nivo poslovanja, pri katerem se lahko vaše stranke (in morebitni drugi zainteresirani deležniki organizacije) zanesejo, da znate prepoznavati njihova prava pričakovanja, jih s svojimi procesi kompetentno in zanesljivo realizirati … tako narediti prvič in vsakič … ter skozi čas svojo zanesljivost nenehno nadgrajevati. Se želite podati na to pot? Pokličite nas, kompetentno in zanesljivo vas bomo spremljali na poti uvedbe in nadgradnje managementskih sistemov ali integracije večih managementskih sistemov med seboj. Po uvedbi sistemov vas bomo pripeljali do mednarodno veljavne certifikacije – in ker uvedbo managementskih sistemov večinoma pričakujejo vaši naročniki, lahko postavljene sisteme tudi skupaj z vami zagovarjamo na presojah s strani vaših kupcev.

 

ISO 9001:2015

Je najbolj prepoznaven izmed vseh ISO standardov. Razvit je bil z namenom dvigovanja zanesljivosti in ponovljivosti procesov in s tem zagotavljanja predvidljive kakovosti – torej skladnosti z zahtevami in pričakovanji naročnika. Je tudi osnova za številne panožne standarde, ki v veliki meri izhajajo iz njega in ga dopolnjujejo le v specifičnih zahtevah.

Najpomembnejše koristi:

 • pridobivanje/zadržanje zahtevnejših (tujih) naročnikov
 • dvig zaupanja in zanesljivosti v očeh naročnikov
 • sistematika prepoznavanja odstopov ter temeljnih vzrokov zanje
 • sistematika ukrepanja za preprečevanje ponavljanja napak
 • ohranjanje znanja v podjetju, kljub morebitnim odhodom pomembnejših zaposlenih
 • vodenje s cilji in spremljanje učinkovotosti procesov

V okviru uvajanja sistema kakovosti vzpostavimo:

 • pristop k upravljanju in merjenju procesov,
 • vodenje s cilji ter prepoznavanje in obvladovanje tveganj,
 • upravljanje s kompetencami zaposlenih,
 • obvladovanje delovne infrastrukture/okolja/merilne opreme,
 • upravljanje planiranja izvedbe, odnosov s strankami, razvoja, nabave, proizvodnje/realizacije,
 • interne kontrole kakovosti,
 • postopke ravnanja pri odstopanjih,
 • spremljanje zadovoljstva naročnikov,
 • interne presoje in vodstvene preglede,
 • obvladovanje interne dokumentacije ter
 • sistematiko raziskav in odpravo vzrokov pri napakah

ISO 14001:2015

Sistem odgovornega ravnanja z okoljem vam lahko pomaga predvsem pri zakonodajno skladnem poslovanju podjetja v smislu doseganja takšnega načina delovanja, ki bo omogočilo varno in zdravo življenje v bližnji in daljnji okolici vašega podjetja, vam pa zniževanje stroškov zaradi neusklajenega delovanja.

Najpomembnejše koristi:

 • zakonodajna skladnost
 • skladnost z zahtevami in pričakovanji vaših naročnikov (ter njihovih trajnostnih programov)
 • boljša boniteta pri bankah, zavarovalnicah, …
 • znižanje stroškov potencialnih kršitev zakonodaje
 • vaš prispevek k ohranitvi okolja in resursov za naše potomce

ISO 45001:2018

Sistem varnosti in zdravja pri delu daje podlago za odgovorno vodenje podjetja v smislu zagotavljanja varnih in zdravih delovnih pogojev za vse zaposlene. Prav tako lahko podjetja in njihov management zaščiti pred morebitnimi tožbami, ki bi izvirale iz (zakonsko) neskladnih ali drugače neprimernih delovnih pogojev.

Najpomembnejše koristi:

 • zmanjšanje delovnih poškodb, nesreč in poklicnih bolezni
 • preventivna odprava tveganj v zvezi z varnostjo in zdravjem v procesih
 • posledično večja pravna varnost pred odškodninskimi zahtevki
 • sistematično reagiranje na izredne dogodke ter dokazljivo preprečevanje vzrokov za ponovitev dogodkov ter poškodb in nesreč
 • dokazljiva zavezanost vodstva ter tozadevna boniteta v očeh naročnikov, zavarovalnic, bank in drugih investitorjev, ki upoštevajo vidik trajnostnega delovanja

TL 9000

Gre za panožni sistem kakovosti v telekomunikacijski panogi. Standard TL9000 temelji na zahtevah ISO9001, vendar dodaja zahteve, ki se nanašajo na specifičnosti telekomunikacij.

Zgrajen je iz dveh delov: dela, ki postavlja zahteve po skladnosti ter iz dela, ki definira meritve, s katerimi lahko izvajamo primerjavo s podobnimi podjetji v panogi (benchmarking). Na ta način podjetjem omogoča vpogled v konkurenčnost izvajanja njihovih procesov.

Najpomembnejše koristi:

 • Merjenje učinkovitosti na podlagi zanesljivosti izdelka
 • Razvoj programske opreme in upravljanje z življenjskim ciklom
 • Znanje za specializirane storitvene funkcije, npr. namestitev in inženiring
 • (anonimizirana) Primerjalna analiza podatkov o kakovosti med konkurenti (benchmarking)

We invite you to check some case studies of our projects: